ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Dotyczy:

organizacji i realizacji szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim" dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W związku z pytaniem potencjalnego oferenta, o treści :

"Bardzo proszę o doprecyzowanie zapisu w Specyfikacji zamówienia (pkt.V, ppkt.2 b)"...Wykonawca zrealizował co najmniej 2 szkolenia polegające na...dla co najmniej 150 osób". Zamawiający wymaga przeszkolenia min. 150 osób w co najmniej 2 szkoleniach łącznie, Wykonawca w zapytaniu, nie używa stwierdzenia każde szkolenie na min 150 osób, czy zatem rozumowanie Wykonawcy, że miał przeszkolić w sumie min 150 osób w min. 2 szkoleniach jest prawidłowe?

Zamawiający odpowiada:

Kryterium jest spełnione w przypadku 150 osób przeszkolonych w sumie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Dotyczy:

wykonania usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych- objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

  1. OPIS PRZEDMIOTU - ZAMÓWIENIA
  2. FORMULARZ OFERT,
  3. OŚWIADCZENIE
  4. WYKAZ USŁUG
  5. STOSUNEK DO ZAMAWIAJĄCEGO
  6. WZÓR UMOWY

Protokół z otwarcia ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

Scroll to top
Content | Menu | Access panel