ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Dotyczy:

organizacji i realizacji szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim" dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W związku z pytaniem potencjalnego oferenta, o treści :

"Bardzo proszę o doprecyzowanie zapisu w Specyfikacji zamówienia (pkt.V, ppkt.2 b)"...Wykonawca zrealizował co najmniej 2 szkolenia polegające na...dla co najmniej 150 osób". Zamawiający wymaga przeszkolenia min. 150 osób w co najmniej 2 szkoleniach łącznie, Wykonawca w zapytaniu, nie używa stwierdzenia każde szkolenie na min 150 osób, czy zatem rozumowanie Wykonawcy, że miał przeszkolić w sumie min 150 osób w min. 2 szkoleniach jest prawidłowe?

Zamawiający odpowiada:

Kryterium jest spełnione w przypadku 150 osób przeszkolonych w sumie.

Scroll to top
Content | Menu | Access panel