ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Dotyczy:

organizacji i realizacji szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim" dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W związku z pytaniem potencjalnego oferenta, o treści :

"Bardzo proszę o doprecyzowanie zapisu w Specyfikacji zamówienia (pkt.V, ppkt.2 b)"...Wykonawca zrealizował co najmniej 2 szkolenia polegające na...dla co najmniej 150 osób". Zamawiający wymaga przeszkolenia min. 150 osób w co najmniej 2 szkoleniach łącznie, Wykonawca w zapytaniu, nie używa stwierdzenia każde szkolenie na min 150 osób, czy zatem rozumowanie Wykonawcy, że miał przeszkolić w sumie min 150 osób w min. 2 szkoleniach jest prawidłowe?

Zamawiający odpowiada:

Kryterium jest spełnione w przypadku 150 osób przeszkolonych w sumie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Dotyczy:

wykonania usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych- objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

  1. OPIS PRZEDMIOTU - ZAMÓWIENIA
  2. FORMULARZ OFERT,
  3. OŚWIADCZENIE
  4. WYKAZ USŁUG
  5. STOSUNEK DO ZAMAWIAJĄCEGO
  6. WZÓR UMOWY

Protokół z otwarcia ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

INFORMACJA

W związku z otrzymanymi wytycznymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujemy iż osoby niesamodzielne otrzymujące usługi opiekuńcze w ramach uczestnictwa w projekcie „ Opieka Szyta na miarę” mogą z różnych powodów (m. in. turnus rehabilitacyjny, pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp. ) przerwać wsparcie w postaci usług opiekuńczych maksymalnie na okres 21 dni kalendarzowych. Taka przerwa nie ma wpływu na dalszy udział osoby niesamodzielnej w projekcie.

Dłuższe nieobecności a tym samym przerwa w usługach opiekuńczych powyżej 21 dni kalendarzowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie „Opieka szyta na miarę” i automatycznym rozwiązaniem umowy uczestnictwa w projekcie.

Wyżej wymienione warunki są sztywno określone przez instytucje nadzorująca projekt i nie podlegają indywidualnym negocjacjom.

Równocześnie informujemy, że w sytuacji rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie nie ma możliwości po raz kolejny uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zmiany w związku z „Omnibus regulation”

W  związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation zaprzestano monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też od dnia 02.01.2019r zmienione zostały FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE  dla osób niesamodzielnych oraz dla opiekunów faktycznych.
Aktualne wzory FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  znajdują się poniżej. Treść pozostałych dokumentów pozostaje bez zmian.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA NIESAMODZIELNA

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – OPIEKUN

Korekta dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności świadczeń dla uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny z tym, że Uczestnik zakwalifikowany do projektu i korzystający z usług ponosi częściową odpłatność, w przypadku gdy dochód przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Posts navigation

1 2
Scroll to top
Content | Menu | Access panel